Đại Hội tìm hiểu các ơn gọi lần 2, đươọoc tổ chức vào Thứ Bảy Ngày 13 Tháng 10, 2018 tại Nhà Thờ St. Helena 6161 N. 5th St., Philadelphia, PA 19120. Xin coi 3 đính kèm (flyers) để biết thêm chi tiết.

Để coi mỗi hồ sơ trong 3 hồ sớ trong dạng Pdf, thì nhấn vào hồ sơ đó. To see each file of three in Pdf, click that file..

 

Thư mời dự đại Hội

 

 The Call 2018 Flyer

 

The Call 2018 Registration Form

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch