100 Câu Nói Truyền Cảm Hứng, Tạo Động Lực Cho Bản Thân. 100 Câu Nói Truyền Cảm Hứng, Tạo Động Lực Cho Bản Thân. 100 Câu Nói Truyền Cảm Hứng, Tạo Động Lực Cho Bản Thân.

 1. “We learn something from everyone who passes through our lives.. Some lessons are painful, some are painless.. but, all are priceless.”

“Mỗi người đi qua đời ta đều dạy cho ta điều gì đó… Một số bài học rất đau đớn, một số thì không… Nhưng tất cả đều vô giá.” ~ Khuyết danh

 1. “Being happy doesn’t mean that everything is perfect. It means that you’ve decided to look beyond the imperfections.”

“Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo. Nó có nghĩa rằng bạn quyết định nhìn ra khỏi những thiếu sót.” ~ Khuyết danh

 1. “Nobody ever wrote down a plan to be broke, fat, lazy, or stupid. Those things are what happen when you don’t have a plan.”

“Không một ai viết ra một kế hoạch khiến bản thân trở nên trắng tay, mập ú, lười biếng hay ngu ngốc. Đó chỉ là những gì xảy đến khi bạn không có một kế hoạch cho mình.” ~ Larry Winget

 1. “Three things you cannot recover in life: the WORD after it’s said, the MOMENT after it’s missed and the TIME after it’s gone. Be Careful!”

“Có ba thứ không thể lấy lại được trong cuộc sống: những lời đã nói ra, khoảnh khắc bỏ lỡ và thời gian đã trôi qua. Hãy cẩn thận!” ~ Khuyết danh

 1. “Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.”

“Dù rằng không ai có thể quay lại và tạo dựng một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu từ bây giờ và có một kết thúc mới.” ~ Carl Bard

 1. “When the past calls, let it go to voicemail, believe me, it has nothing new to say.”

“Khi quá khứ gọi tên, hãy cho nó vào hộp thư thoại, tin tôi đi, nó chẳng thể nói lên được điều gì mới cả.” ~ Khuyết danh

 1. “Rule #1 of life. Do what makes YOU happy.”

“Nguyên tắc số 1 của cuộc sống. Hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc.” ~ Khuyết danh

 1. “Walk away from anything or anyone who takes away from your joy. Life is too short to put up with fools.”

“Hãy tránh xa bất cứ điều gì hay bất cứ ai lấy đi niềm vui của bạn. Bởi cuộc đời quá ngắn ngủi để phải chịu đựng những kẻ ngu ngốc.” ~ Khuyết danh

 1. “Love what you have. Need what you want. Accept what you receive. Give what you can. Always remember, what goes around, comes around…”

“Yêu những gì bạn có. Cần những gì bạn muốn. Chấp nhận những gì bạn nhận được. Cho những gì bạn có thể. Hãy luôn nhớ rằng: những gì cho đi đều có thể nhận lại…” ~ Khuyết danh

 1. “Just remember there is someone out there that is more than happy with less than what you have.”

“Hãy luôn nhớ rằng có một người nào đó vẫn sẽ hạnh phúc dù họ có ít hơn những gì bạn có.” ~ Khuyết danh

 1. “The biggest failure you can have in life is making the mistake of never trying at all.”

“Thất bại lớn nhất bạn có thể gặp trong đời là chẳng bao giờ cố gắng.” ~ Khuyết danh

 1. “Life has two rules: #1 Never quit #2 Always remember rule # 1.”

“Cuộc sống có 2 nguyên tắc: #1 Không bao giờ từ bỏ; #2 Luôn luôn nhớ nguyên tắc #1” ~ Khuyết danh

 1. “No one is going to hand me success. I must go out & get it myself. That’s why I’m here. To dominate. To conquer. Both the world, and myself.”

“Không ai cho tôi thành công. Tôi phải tự đi tìm và nắm lấy nó. Đó là lý do vì sao tôi đứng đây. Để chế ngự. Để chinh phục. Cả thế giới và tôi.” ~ Khuyết danh

 1. “Just know, when you truly want success, you’ll never give up on it. No matter how bad the situation may get.”

“Chỉ cần biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ, dù cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.” ~ Khuyết danh

 1. “Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.”

“Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn” ~ Les Brown

 1. “I don’t regret the things I’ve done, I regret the things I didn’t do when I had the chance.”

“Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện nhưng lại không làm mà thôi.” ~ Khuyết danh

 1. “Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” 

“Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua thử thách chính là những gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống.” ~ Joshua J. Marine

 1. “Its hard to wait around for something you know might never happen; but its harder to give up when you know its everything you want.” 

“Thật khó để chờ đợi một điều gì đó bạn biết có thể chẳng bao giờ xảy ra, nhưng còn khó hơn để từ bỏ khi đó là mọi điều mà bạn muốn.” ~ Khuyết danh

 1. “One of the most important keys to Success is having the discipline to do what you know you should do, even when you dont feel like doing it.”

“Một trong những bí quyết quan trọng nhất để có được thành công là lập nên quy tắc làm những việc bạn biết mình nên làm, dù cho bạn không muốn đi chăng nữa.” ~ Khuyết danh

 1. “Good things come to those who wait… greater things come to those who get off their ass and do anything to make it happen.”

“Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi… những điều tuyệt vời hơn sẽ đến với những người chịu bắt tay vào việc và làm bất cứ điều gì để làm chúng trở thành hiện thực.” ~ Khuyết danh

 1. “Happiness cannot be traveled to, owned, earned, or worn. It is the spiritual experience of living every minute with love, grace & gratitude.” 

“Hạnh phúc là thứ không thể đến được, sở hữu được, kiếm được hay mặc vào được. Nó là trải nghiệm tinh thần của mỗi phút giây ta sống với tình yêu, vinh dự và lòng biết ơn.” ~ Denis Waitley

 1. “In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.”

“Để thành công, khao khát thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại.” ~ Bill Cosby

 1. “Go where you are celebrated – not tolerated. If they can’t see the real value of you, it’s time for a new start.”

“Hãy đi đến nơi mà bạn được chào đón – chứ không phải nơi người khác phải chịu đựng bạn. Nếu họ không thể nhìn ra giá trị thực của bạn, đã đến lúc có một khởi đầu mới.” ~ Khuyết danh

 1. “Dont be afraid to stand for what you believe in, even if that means standing alone.”

“Đừng sợ đấu tranh cho những điều bạn tin tưởng, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc bạn chỉ có một mình.” ~ Andy Biersack

 1. “The best revenge is massive success.”

“Sự trả thù tốt nhất là một thành công vĩ đại.” ~ Frank Sinatra

 1. “Forget all the reasons it won’t work and believe the one reason that it will.”

“Hãy quên đi tất cả những lí do không thể và chỉ tin vào một lí do cho thấy rằng điều đó là có thể xảy đến.” ~ Khuyết danh

 1. “I am thankful for all of those who said NO to me. Its because of them I’m doing it myself.”

“Tôi biết ơn những người đã nói KHÔNG với tôi. Bởi nhờ họ, tôi đã tự mình làm điều đó.” ~ Albert Einstein

 1. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.”

“Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại.” ~ Steve Jobs

 1. “Life is short, live it. Love is rare, grab it. Anger is bad, dump it. Fear is awful, face it. Memories are sweet, cherish it.”

“Cuộc đời rất ngắn ngủi, hãy sống trọn từng phút giây. Tình yêu rất hiếm hoi, hãy nắm lấy thật chặt. Giận dữ là không tốt, hãy loại bỏ nó ngay. Sợ hãi rất tồi tệ, hãy đối mặt với nó. Những kỉ niệm luôn ngọt ngào, hãy trân trọng chúng.” ~ Khuyết danh

 1. “When you say “It’s hard”, it actually means “I’m not strong enough to fight for it”. Stop saying its hard.Think positive!”

“Khi bạn nói “Khó quá” đồng nghĩa với việc “Tôi không đủ mạnh mẽ để đấu tranh vì nó”. Hãy ngừng ngay việc kêu ca. Hãy suy nghĩ tích cực!” ~ Khuyết danh

 1. “Life is like photography. You need the negatives to develop.”

“Cuộc sống giống như việc chụp ảnh. Bạn cần có những điểm mờ để tạo nên một bức hình đẹp.” ~ Khuyết danh

 1. “Don’t worry about failures, worry about the chances you miss when you don’t even try.”

“Đừng lo lắng về thất bại, hãy lo về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn không hề cố gắng.” ~ Jack Canfield

 1. “The pain you feel today is the strength you feel tomorrow. For every challenge encountered there is opportunity for growth.”

“Nỗi đau bạn cảm nhận hôm nay sẽ là nguồn sức mạnh cho bạn trong tương lai. Mỗi thách thức sẽ đem lại cho bạn cơ hội để trưởng thành.” ~ Khuyết danh

 1. “Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.”

“Hãy xây lên giấc mơ của riêng bạn, nếu không người khác sẽ thuê bạn xây dựng giấc mơ của họ đó.” ~ Farrah Gray

 1. “The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.”

“Thứ duy nhất chen vào giữa bạn và ước mơ của bạn là ý chí cố gắng và niềm tin có thể thực hiện được” ~ Joel Brown

 1. “Self confidence is the most attractive quality a person can have. how can anyone see how awesome you are if you can’t see it yourself?”

“Tự tin vào bản thân là phẩm chất hấp dẫn nhất mà một người có thể có. Làm sao mọi người có thể biết bạn tuyệt vời thế nào nếu chính bản thân bạn còn không thấy điều đó?” ~ Khuyết danh

 1. Giá trị mới là thứ quan trọng nhất

Đừng trở thành con người của thành công mà hãy trở thành con người của giá trị.

~ Albert Einstein

 1. Nhất định phải nỗ lực

Nỗ lực không đảm bảo thành công nhưng không có thành công nào mà không cần nỗ lực

~ Dr T.P.Chia

 1. Dám thất bại

“Bạn có thể cho tôi một công thức thành công không?” Thực sự đơn giản lắm: Hãy nhân đôi số thất bại của bạn. Bạn đang nghĩ thất bại là kẻ thù của thành công? Nhưng không phải vậy đâu. Bạn có thể chán nản vì thất bại hay học hỏi từ chúng, hãy cứ tiến lên và phạm sai lầm. Hãy phạm tất cả sai lầm bạn có thể. Bởi vì đó chính là nơi bạn tìm thấy thành công, hãy nhớ điều này.

~ Thomas J. Watson

 1. Hãy cẩn thận khi nghe những lời khuyên

Tôi có được thành công nhờ lắng nghe một cách đầy tôn trọng những lời khuyên tốt nhất, rồi sau đó bỏ đi và làm ngược lại.

~ G. K. Chesterton

 1. Không bao giờ thừa khi lắng nghe lời khuyên, nhưng chỉ có bạn mới biết điều gì tốt nhất cho mình.

Lý do số một khiến người ta thất bại trong đời là nghe theo lời khuyên của bạn bè, gia đình và hàng xóm.

~ Napoleon Hill

 1. Khi bạn được làm điều mình thích, chẳng còn gì quan trọng nữa ngay cả việc ngủ.

Tôi khám phá ra rằng khi bạn thực sự có được sự hứng thú trong đời và sở hữu sự tò mò, ngủ không phải là thứ quan trọng nhất.

~ Martha Stewart

 1. Hãy cảm nhận suy xét từ nhiều góc độ

Điều bạn thấy không quan trọng bằng điều bạn cảm nhận.

~ Khuyết Danh

 1. Người ta thường tìm thấy thành công trên bờ vực thất bại

Khi con sâu tưởng rằng đã tới ngày tận thế thì nó biến thành con bướm.

~ Ngạn ngữ

 1. Đừng bỏ cuộc, bạn đã ở rất gần rồi

Biết bao nhiêu thất bại trên đời do người ta không nhận ra rằng họ gần thành công thế nào khi họ bỏ cuộc.

~ Thomas A. Edison

 1. Đừng để người khác làm ảnh hưởng tới mình

Không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp hèn mà không có sự đồng ý của bạn.

~ Eleanor Roosevelt

 1. Đừng xung đột hãy nỗ lực để thành công

Cách trả thù tốt nhất là thành công.

~ Frank Sinatra

 1. Nhận thức được thời điểm

Hiểu biết là nhận thức được những gì bạn có thể làm, thông tuệ là biết khi nào đừng làm.

~ Khuyết Danh

 1. Đừng chờ đợi cơ hôi

Cơ hội không tự xảy đến, bạn tạo ra chúng.

~ Chris Grosser

 1. Đừng chỉ tập trung vào vấn đề

Nếu bạn muốn thay đổi mãi mãi, hãy thôi tập trung vào kích thước của vấn đề mà hãy tập trung vào kích thước của bản thân.

~ T. Harv Eker

 1. Vấn đề nằm ở thái độ

Vấn đề không nằm ở chỗ vấn đề. Thái độ của bạn mới là vấn đề.

~ Khuyết Danh

 1. Đừng tồn tại hãy sống

Tôi không muốn đi tới cuối đời rồi nhận ra rằng mình chỉ sống trên chiều dài của nó. Tôi muốn sống trên cả chiều rộng nữa.

~ Diane Ackerman

.

 1. Hãy làm khác đi

Nếu bạn vẫn luôn làm những gì bạn đã làm, bạn sẽ luôn nhận được những gì bạn đã nhận.

~ Khuyết Danh

 1. Tiếp tục dù không còn ai tin tưởng bạn

Hầu hết những điều quan trọng nhất trên thế giới được tạo ra bới những người cố gắng tiếp tục nỗ lực khi dường như chẳng còn bất kỳ sự giúp đỡ nào.

~ Dale Carnegie

 1. Không trì hoãn những điêu quan trọng

Chỉ trì hoãn tới ngày mai những gì bạn có thể nhắm mắt xuôi tay mà không cần hoàn thành.

~ Pablo Picasso

 1. Chinh phục từ bên trong

Khó khăn, thử thách ngoài đời thực hoàn toàn có thể vượt qua, chỉ có trí tưởng tượng của con người là không thể chinh phục.

~ Theodore N. Vail

 1. Tập trung vào những điều bạn có thể làm

Đừng để những điều bạn không thể làm gây trở ngại cho những điều bạn có thể làm.

~ John R. Wooden

 1. Những người có vẻ điên rồ là người thay đổi thế giới

Người đủ điên rồ để nghĩ rằng anh ta có thể thay đổi thế giới chính là người sẽ làm điều đó.

~ Khuyết Danh

 1. Đừng nói xấu người khác

Những tâm hồn vĩ đại nói về ý tưởng, tâm hồn bình thường nói về sự việc, tâm hồn tầm thường nói xấu người khác.

~ Eleanor Roosevelt

 1. Bạn cần biết điều gì phù hợp với bản thân

Khi bạn chấm dứt đuổi theo những điều không thích hợp, bạn cho những điều thích hợp một cơ hội tìm thấy bạn.

~ Lolly Daskal

 1. Hãy kiên định hành động

Hãy cứ kiên định hành động và để việc “chém gió” cho người khác.

~ Baltasar

 1. Đừng làm thứ dễ dàng

Hãy làm điều khiến bạn sợ hãi.

~ Khuyết Danh

 1. Dễ dàng thoải mái không tạo ra tiến bộ

Tất cả sự tiến bộ nằm ngoài vùng thoải mái.

~ Michael John Bobak

 1. Để trí tưởng tượng bay xa

Logic đưa bạn từ A tới B. Trí tưởng tượng đưa bạn tới mọi nơi.

~ Albert Einstein

 1. Học cách chế ngự sợ hãi

Dũng cảm là chống lại sợ hãi, làm chủ nỗi sợ , không phải không có sự sợ hãi.

~ Mark Twain

 1. Nỗ lực tới cùng

Luôn luôn nỗ lực tới cùng. Những gì bạn gieo trồng hôm nay, sẽ được thu hoạch trong tương lai.

~ Og Mandino

 1. Chiến thắng đâu chỉ qua một trận

Bạn có thể phải chiến đấu nhiều hơn một trận trước khi dành chiến thắng.

~ Magaret Thatcher

 1. Làm một điều vĩ đại trong đời

Mục đích của cuộc sống là gì? Nếu bạn không cố gắng làm nên ít nhất một điều vĩ đại.

~Khuyết Danh

 1. Đừng sợ phạm sai lầm

Để sống một cuộc đời đầy cảm hứng. Bạn phải giũ bỏ tâm lý sợ phạm sai lầm.

~Khuyết Danh

 1. Nhưng đừng lặp lại sai lầm

Thành công không có nghĩa không phạm sai lầm mà là không phạm một sai lầm hai lần.

~ George Bernard Shaw

 1. Bạn có dám trả giá?

Một người có thể trở nên vĩ đại như anh ta muốn. Nếu bạn tin tưởng vào bản thân, có được lòng dũng cảm, sự cương quyết, sự cống hiến, một tinh thần thích cạnh tranh và bạn sẵn sàng hi sinh những điều nhỏ bé của cuộc sống, sẵn sàng trả giá cho những thứ xứng đáng thì bạn hoàn toàn có thể làm được.

~Vince Lombardi

 1. Hãy mạo hiểm

Nếu bạn không dám mạo hiểm với những điều không bình thường, bạn sẽ mãi chôn chân với những điều bình thường.

~ Jim Rohn

 1. Địa ngục nơi tạo ra những con người cứng rắn

Nếu bạn đang bước qua địa ngục, hãy tiếp tục!

~ Winston Churchill

 1. Luôn vươn tới điều vĩ đại

Đừng sợ bỏ đi những điều tốt để đổi lấy những điều vĩ đại.

~John D. Rockefeller

 1. Đầu tiên bạn phải nghĩ về điều vĩ đại

Bạn phải mong đợi những điều vĩ đại ở bản thân trước khi bạn thực hiện chúng.

~ Michael Jordan

 1. Hãy tin tưởng mình có thể làm được

Để đạt được những điều vĩ đại, chúng ta không chỉ hành động mà còn phải mơ ước, không chỉ có kế hoach mà còn phải tin tưởng.

~ Anatole France

 1. Bạn có thường phải xin phép để hành động không?

Nếu bạn muốn đạt được điều vĩ đại thì đừng có xin phép nữa.

~ Khuyết Danh

 1. Luôn tìm cách sáng tạo

Sáng tạo phân biệt giữa người dẫn đầu và kẻ theo sau.

~ Steve Jobs

 1. Hãy là chuẩn mực

Hãy là một thước đo của chất lượng. Một số người không quen với môi trường đòi hỏi sự xuất sắc.

~ Steve Jobs

 1. Thời gian có hạn, hãy theo đuổi đam mê của bạn.

Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc kẹt vào những giáo điều – Sống dựa trên các kết quả từ suy nghĩ của người khác. Đừng để sự ồn ào từ ý kiến của người khác nhấn chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng hơn hết, hãy có can đảm để đi theo trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó chúng biết được những gì bạn thực sự muốn. Tất cả mọi điều khác chỉ là thứ yếu.

~ Steve Jobs

 1. Một lần nữa hãy theo đuổi đam mê, đó là cách hiệu quả nhất hướng tới thành công.

Người ta ít khi thành công trừ khi họ tìm thấy niềm vui trong những gì họ đang làm.

~ Dale Carnegie

 1. May mắn

Tôi nhận ra rằng tôi càng làm việc chăm chỉ, tôi càng may mắn.

~ Thomas Jefferson

 1. Bạn có phải là người may mắn?

May mắn đứng về phía người dám đương đầu.

~ Virgil

 1. Khát vọng

Điểm khởi đầu của mọi thành tựu là khát vọng.

~ Napoleon Hill

 1. Nguồn gốc của động lực

Theo tôi biết thì chỉ có một động lực duy nhất đó là khát vọng. Không có lý do hay nguyên tắc nào kìm hãm, chống lại nó.

~ Jane Smiley

 1. Động lực cần được thực hành hàng ngày

Người ta thường nói không thể giữ động lực lâu dài. À vâng cũng giống như tắm – đó là lý do tại sao chúng tôi đề nghị bạn thực hành mỗi ngày.

~ Zig Ziglar

 1. Hãy rèn luyện những thói quen đúng đắn

Động lực khiến bạn bắt đầu, thói quen giúp bạn tiếp tục.

~ Jim Ryun

 1. Tập trung

Chiến binh thành công là một người bình thường với sự tập trung của tia Laze.

~ Lý Tiểu Long

 1. Hành động

Những điều tốt đẹp sẽ đến với người biết chờ đợi, những điều tốt hơn sẽ đến với những người ra ngoài kia và nỗ lực dành lấy chúng.

~ Khuyết Danh

 1. 91. Không đánh mất sự hăng hái

Thành công là bước qua những thất bại mà không mất đi sự hăng hái.

~ Winston Churchill

 1. Bạn chính là những gì bạn nghĩ

Chúng ta trở thành điều mà chúng ta suy nghĩ nhiều nhất, đó là bí mật kỳ lạ của thành công.

~ Earl Nightingale

 1. Từng nỗ lực một

Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ, lặp lại ngày này qua ngày khác.

~ Robert Collier

 1. Không chấp nhận để hoàn cảnh chi phối

Bước đầu tiên hướng tới thành công được thực hiện khi bạn từ chối bị giam cầm bởi hoàn cảnh.

~ Mark Caine

 1. Con đường chinh phục ước mơ rất chông gai

Để thành công bạn phải chấp nhận thử thách sẽ đến trên con đường bạn chọn. Bạn không thể chỉ chấp nhận những điều bạn thích.

~ Mike Gafka

 1. Hãy dũng cảm

Tất cả ước mơ có thể thành hiện thực nếu chúng ta có cản đảm để theo đuổi chúng.

~ Walt Disney

 1. Rèn luyện bản thân để giúp đỡ người khác

Thành công là…biết được mục đích của cuộc đời, phát triển để vươn tới tiềm năng cực hạn của bản thân và gieo những hạt giống mang lại lợi ích cho người khác.

~ John C. Maxwell

 1. Giá trị mới là thứ quan trọng nhất

Đừng trở thành con người của thành công mà hãy trở thành con người của giá trị.

~ Albert Einstein

 1. Kỷ luật

“Bất cứ ai đã từng làm được điều gì đó quan trọng chắc chắn đều đã trải qua những kỷ luật hà khắc” ~Andrew Hendrixson

 1. Thời gian

“Đừng phí hoài thời gian đập đầu vào tường nhằm biến nó thành một cánh cửa”~Coco Chanel

Phương Duy – ATP Software

https://tranthinhlam.com/

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch