Những nơi cầu xin Mẹ La Vang, Mẹ Sao Biển, Mẹ Trà Kiệu, Mẹ Tà Pao, Mẹ Bãi Dâu, Mẹ La Mã, Mẹ Việt Nam, Mẹ La Vang, Mẹ Sao Biển, Mẹ Trà Kiệu, Mẹ Tà Pao, Mẹ Bãi Dâu, Mẹ La Mã, Mẹ Việt Nam.

 

Vũ Công Chính

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch