Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Slideshow Lễ Chúa Kitô Vua, B 20 Tháng 11 2009 Lm. Joseph Trần Việt Hùng 2640
CN 33 TN, B: Cánh Chung: Lời Đe Dọa hay Niềm Hy Vọng Vĩ Đại? 14 Tháng 11 2009 Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB 2722
CN 32 TN, B: Giá Trị Của Một Món Quà 06 Tháng 11 2009 LM Inhaxiô Trần Ngà 2954
Lễ Các Thánh, B: Xin Được Làm Thánh Vô Danh 30 Tháng 10 2009 Lm Giuse Nguyễn Thành Long 2784
CN 30 TN, B: Xin Cho Con Được Sáng 22 Tháng 10 2009 Lm. Inhaxiô Trần Ngà 2607
CN 29 TN, B: Làm Đầy Tớ 15 Tháng 10 2009 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2883
CN 28 TN, B: Lấy Của Cải Tạm Thời Đổi Lấy Kho Tàng Bền Vững 08 Tháng 10 2009 LM Inhaxiô Trần Ngà 2312

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch