Sách

Làm báo nói láo ăn tiền”. Báo chí / Truyền thông là phương tiện thông đạt tin tức trung thực và hướng dẫn dư luận hoặc gây ảnh hưởng tư tưởng đến quần chúng. Tuy nhiên người ta lại nói “làm báo nói láo ăn tiền”. Báo chí cũng có thể phải loan tin theo thể chế chính trị, hoặc bị mua chuộc để đưa tin theo đảng phái. Vì được mua chuộc mà gần đây, có những chủ nhiệm, chủ bút và phóng viên thiên tả bán rẻ lương tâm bằng cách đưa tin thiên lệch, khiếm diện, một chiều, lại còn bịa đặt tin tức (Fake news), hoặc ém nhẹm tin bất lợi cho đảng phái, phe nhóm.

Từ hậu bán thập niên thứ hai và đầu thập niên thứ ba của thế kỉ 21, đa số giới bình luận gia người Mĩ gốc Việt còn gán cho báo chí / truyền thông thiên tả tự do là báo chí / truyền thông “thổ tả”. Thiên được đọc trại ra là thổ. Nghĩa đen của thổ tả là ói ra. Nghĩa bóng của thổ tả là giả dối, bịa đặt với ý định lừa bịp dư luận quần chúng. Vấn đề loan tin thiếu trung thực và còn bịa đặt như vậy của báo chí / truyền thông thiên tả về chiến tranh Việt Nam cũng đã khởi sự từ đó. – Mục Vụ Văn Bút

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch