Tran_Ngoc_TuyTrong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính báo. Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính báo: Linh mục Tôma Trần Ngọc Tuý, OP, đã về nhà Cha.

Cao_Pho

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch