Nhận được tin Linh Mục Vũ Ngọc Châu, Thánh danh Giuse, mới qua đời tại Houston, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, Chương trình Lễ An táng, để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Facebook Duthapsang Tran

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch