Được tin Linh mục Nguyễn Huy Tưởng, Thánh danh Augustinô, mới qua đời tại Dallas, Texas, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó của Tang Quyến và Chương Trình Tang Lễ tại Giáo Xứ Thánh Phêrô và Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sắp xếp, để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Augustinô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tang Gia

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Photo Courtesy of Lan Nguyễn

  

  

The last 4 photos by VFTV Dallas 55.3

 

   

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch