Được tin Linh mục Đặng Trung Hiếu, thánh danh Đa Minh mới qua đời tại Đà Nẵng, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Ai Tín, Chương trình Lễ An táng và mấy dòng Tiểu sử do Truyền Thông Ngôi Lời soạn thảo để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Đa Minh.

 

 

 

 

 

 

Nguồn: ngoiloivn.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch