Ai Tín: Linh mục Phêrô Hoàng Kym nguyên tổng Đại Diện giáo phận Qui Nhơn, vừa mới qua đời lúc 10:15 ngày 12.05.2020 tại Sài Gòn

Linh mục Phêrô Hoàng Kym :

Sinh ngày      :     15 tháng 09 năm 1934,

Tại                :     Xuân Phương, Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định (giáo họ Gò Dài, giáo xứ Gò

                            Thị).

1947 – 1957  :     Học Tiểu Chủng viện: Làng Sông, Nha Trang và Bùi Chu (Sài Gòn)       

1957 – 1959  :     Thực tập mục vụ tại giáo xứ Ái Nghĩa (Quảng Nam) và Mằng Lăng

1959 – 1965   :     Học Đại Chủng Viện Xuân Bích: Sài Gòn, Huế, Vĩnh Long

29.04.1965    :     Thụ phong linh mục

1965 – 1975  :     Giáo sư Chủng viện Qui Nhơn

1975 – 1997  :     Cha sở giáo xứ Tân Dinh và giáo xứ Công Chánh

1997 – 2016  :     Cha sở giáo xứ Qui Đức

2005 – 2016  :     Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn

2016 – 2020  :     Hưu dưỡng tại Chủng viện Làng Sông

XIN QUÝ CHA TRONG GIÁO PHẬN DÂNG 3 LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA PHÊRÔ

Xin cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha PHÊRÔ được hưởng nhan thánh Chúa.

Văn Phòng Toà GM Qui Nhơn

Nguồn: gpquinhon.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch