Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
3rd SUN / ADV. C: Waiting in the spirit of content self-acceptance 13 Tháng 12 2012 John Tran Binh Trong 11154
1st SUN. / ADV. C: Patient to wait for the coming of the Lord 03 Tháng 12 2012 John Tran Binh Trong 8261
Different Comments on a book: 'Every Week God Speaks We Respond' intended to be published 18 Tháng 11 2012 John Tran Binh Trong 3194
Contents of a book: 'Every Week God Speaks We Respond', intended to be published. 16 Tháng 11 2012 John Tran Binh Trong 2594
Preface of a book: 'Every Week God Speaks We Respond' intended to be published. 13 Tháng 11 2012 John Tran Binh Trong 2759

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch