Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
12 Sun. / Ord. C: Losing life for Jesus’ sake will save it 15 Tháng 6 2016 John Tran Binh Trong 2307
10 Sun. /Ord. C: Trusting in God's mercy 30 Tháng 5 2016 John Tran Binh Trong 2423
Holy Trinity, C: Believing in the Trinity is different from understanding about 18 Tháng 5 2016 John Tran Binh Trong 2524
Ascension, C: To continue the mission of witness 03 Tháng 5 2016 John Tran Binh Trong 2563
5 Sun. / Easter C: To love as Jesus has loved according to a new commandment 20 Tháng 4 2016 John Tran Binh Trong 2324
3 Sun. / Easter C: Relying on God’s grace and his power 05 Tháng 4 2016 John Tran Binh Trong 2683
Easter, C: Resurrection of Christ is the basis of Christian faith 21 Tháng 3 2016 John Tran Bình Trong 2721
5 Sun. / Lent C: To forgive the sin of adultery as to start a new life 08 Tháng 3 2016 John Tran Binh Trong 2730
3 Sun. / Lent, C: Repent as to bear fruit in life 23 Tháng 2 2016 John Tran Binh Trong 3514
1 Sun. / Lent, C: Journeying to the Promised Land 09 Tháng 2 2016 John Tran Binh Trong 8790

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch