Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
23rd Sun / Ord. C: Discipleship requires renouncement and detachment 04 Tháng 9 2013 John Tran Binh Trong 5043
21th Sun. / Ord. C: To enter heaven through the narrow door 22 Tháng 8 2013 John Tran Binh Trong 3600
Assumption of Mary, C: Mary's messages at La Vang [1} 09 Tháng 8 2013 John Tran Binh Trong 9265
17th Sun / Ord. C: Asking Jesus to teach us how to pray 23 Tháng 7 2013 John Tran BInh Trong 3599
15th Sun / Ord. C:Our love for God flows out in action 11 Tháng 7 2013 John Tran Binh Trong 2212
13th Sun/Ord C: Following Jesus is to give priority to his kingdom 27 Tháng 6 2013 John Tran Binh Trong 9430
11 Sun / Ord. C: Asking for the Spirit of repentance for sins committed 12 Tháng 6 2013 John Tran BInh Trong 2298
Body and Blood of Christ Sunday, C: Asking to be hungry for spiritual food 29 Tháng 5 2013 John Tran Binh Trong 2416
Pentacost C: Repentance for the gift of the Holy Spirit 15 Tháng 5 2013 John Tran Binh Trong 2484
6 Sun / Easter, C: Peace, which Jesus promises to give, the world cannot. 02 Tháng 5 2013 John Tran BInh Trong 5352

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch