Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
4 Sun. / Ord. C: ‘No prophet is accepted in his own native place 26 Tháng 1 2016 John Tran BInh Trong 2556
2 Sun. / Ord. C: Inviting God to the married life 13 Tháng 1 2016 John Tran Binh Trong 2551
4 Sun. / Adv. C: With Mary bringing Jesus for a visit 14 Tháng 12 2015 John Tran Binh Trong 2564
2 Sun. / Adv. C: How to prepare the way of the Lord? 02 Tháng 12 2015 John Tran Binh Trong 2772
Thanksgiving Day: To live in the spirit of gratitude 25 Tháng 11 2013 John Tran Binh Trong 2638
33rd Sun. / Ord. C: Preparing for the unknown last day 14 Tháng 11 2013 John Tran Binh Trong 10156
31 Sun. / Ord. C: Atoning for sins committed and reforming one's life 31 Tháng 10 2013 John Tran Binh Trong 9769
29 Sun./ Ord., C: Being persistent in prayer 16 Tháng 10 2013 John Tran Binh Trong 9068
27th Sun. / Ord. C: Quality of faith needed 02 Tháng 10 2013 John Tran Binh Trong 2739
25th Sun. / Ord. C: Being trustful in doing paid jobs 18 Tháng 9 2013 John Tran Binh Trong 2955

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch