Hình ảnh tượng Mẹ La Vang trên đỉnh Kyriat Yearim (Làng Rừng) trong công viên Nhà thờ Hòm Bia Giao Ước đàng sau tượng Mẹ là thành thánh Jerusalem sẽ được khánh thành ngày 18/10/2018.

 Bia đá Tám Mối Phúc bằng Việt ngữ cũng được đặt và làm phép tại đây.

 

 

 

 

 

 

 Bia đá Tám mối phúc bằng Việt Ngữ trên núi Tabor

 

 

 Nguồn: VietCatholic

  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch