Trong niềm hiệp thông phân ưu và cầu nguyện, Mục Vu Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, Chương Trình tang lễ và mấy dòng tiểu sử của Linh Mục Trần Đức Phương, Thánh danh An-phong-sô, do tang gia đăng trên Bản Tin Mục Vụ, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

Tổng Giáo Phận Seattle, để độc giả cùng hiệp thông trong lời nguyện cầu.

Nguồn: Bản Tin Mục Vụ, Giáo Xứ CTTđVN, Tổng Giáo Phận Seattle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Nguồn ảnh: From Lives Stream của Giáo Xứ CTTDVN, Seattle

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch