Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
5 Sun. / Lent, B: If the grain of wheat dies, it produces much fruit 14 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 417
3 Sun. / Lent, B: My house shall be called a house of prayer 01 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 363
1 Sun. / Lent, B: Being faithful to the baptismal Covenant 15 Tháng 2 2018 John Tran Binh Trong 271
5 Sun. / Ord. B: Asking to be healed in body, soul and spirit 01 Tháng 2 2018 John Tran Binh Trong 390
3 Sun. / Ord. B: Response to the message of repentance 17 Tháng 1 2018 John Tran Binh Trong 499
4 Sun. / Adv. B; Saying “Yes” like Mary to welcome the Lord 20 Tháng 12 2017 John Tran Binh Trong 411
2 Sun. /Adv.B: Seeking to find God in the desert of soul 06 Tháng 12 2017 John Tran Binh Trong 339
Christmas at Dawn, A: How was the first Christmass celebrated? 21 Tháng 12 2016 John Tran Bình Trọng 1489
Christ the King, B: My kingdom does not belong to this world 18 Tháng 11 2015 John Tran Binh Trong 2690
32 Sun. / Ord. B: The entrusted offerings of two widows 03 Tháng 11 2015 John Tran Binh Trong 2775

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch