Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
4 Sun. / Adv. B; Saying “Yes” like Mary to welcome the Lord 20 Tháng 12 2017 John Tran Binh Trong 1148
2 Sun. /Adv.B: Seeking to find God in the desert of soul 06 Tháng 12 2017 John Tran Binh Trong 1103
Christmas at Dawn, A: How was the first Christmass celebrated? 21 Tháng 12 2016 John Tran Bình Trọng 2809
Christ the King, B: My kingdom does not belong to this world 18 Tháng 11 2015 John Tran Binh Trong 3700
32 Sun. / Ord. B: The entrusted offerings of two widows 03 Tháng 11 2015 John Tran Binh Trong 3886
30 Sun. / Ord. B: ‘That I may see’ 21 Tháng 10 2015 John Tran Binh Trong 2810
28 Sun. / Ord. B: Wealth may hinder man’s relationship with God 06 Tháng 10 2015 John Tran Binh Trong 2619
26 Sun. / Ord. B: Cooperating in the works of glorifying God 22 Tháng 9 2015 John Tran Binh Trong 2627
24 Sun. / Ord B: Through suffering to resurrection 11 Tháng 9 2015 John Tran Binh Trong 2536
20 Sun. / Ord. B: An invitation to believe in and eat the bread of life 12 Tháng 8 2015 John Tran BInh Trong 2450

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch