Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
28 Sun. / Ord. B: Wealth may hinder man’s relationship with God 06 Tháng 10 2015 John Tran Binh Trong 1571
26 Sun. / Ord. B: Cooperating in the works of glorifying God 22 Tháng 9 2015 John Tran Binh Trong 1585
24 Sun. / Ord B: Through suffering to resurrection 11 Tháng 9 2015 John Tran Binh Trong 1551
20 Sun. / Ord. B: An invitation to believe in and eat the bread of life 12 Tháng 8 2015 John Tran BInh Trong 1617
18 Sun. / Ord. B: Looking for food that endures for eternal life 29 Tháng 7 2015 John Tran Binh Trong 1767
16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest 13 Tháng 7 2015 John Tran BInh Trong 1605
14 Sun. / Ord. B: Preception about God and religion is an obstacle to faith 01 Tháng 7 2015 John Tran Binh Trong 1719
12 Sun./ Ord., B: Trusting in God in all circumstances of life 16 Tháng 6 2015 John Tran Binh Trong 1689
Corpus Christi, B: Experiencing a miracle of the Eucharist 04 Tháng 6 2015 John Tran Binh Trong 3576
Pentacost Sun., B: Praying for the Spirit of Unity 18 Tháng 5 2015 John Tran Binh Trong 1805

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch