Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Pentacost Sun., B: Praying for the Spirit of Unity 18 Tháng 5 2015 John Tran Binh Trong 1812
6 Sun./ Easter, B: Remain in my love 07 Tháng 5 2015 John Tran BInh Trong 2209
4 Sun./ Easter, B: To know God is different from to know about Him. 23 Tháng 4 2015 John Tran Binh Trong 1961
2 Sun. / Easter, B: Forming a support group for faith keeping 09 Tháng 4 2015 John Tran Binh Trong 3951
Palm/Passion, B: Through the cross to the Resurrection 24 Tháng 3 2015 John Tran Binh Trong 1718
4 Sun. / Lent, B: God’s punishment is for healing 11 Tháng 3 2015 John Tran Binh Trong 1671
2 Sun. / Lent, B: What is rising from the death meant? 24 Tháng 2 2015 John Tran Binh Trong 1836
6 Sun./ Ord, B: Asking to be free from isolation physically and mentally 11 Tháng 2 2015 John Tran Binh Trong 1979
4 Sun. / Ord. B: Teaching with authority and conviction 28 Tháng 1 2015 John Tran Binh Trong 1851
2 Sun. / Ord. B: Responding and living one's vocation each day 14 Tháng 1 2015 John Tran Binh Trong 1625

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch