Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
20 Sun. / Ord. B: An invitation to believe in and eat the bread of life 12 Tháng 8 2015 John Tran BInh Trong 2213
18 Sun. / Ord. B: Looking for food that endures for eternal life 29 Tháng 7 2015 John Tran Binh Trong 2465
16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest 13 Tháng 7 2015 John Tran BInh Trong 2283
14 Sun. / Ord. B: Preception about God and religion is an obstacle to faith 01 Tháng 7 2015 John Tran Binh Trong 2333
12 Sun./ Ord., B: Trusting in God in all circumstances of life 16 Tháng 6 2015 John Tran Binh Trong 2323
Corpus Christi, B: Experiencing a miracle of the Eucharist 04 Tháng 6 2015 John Tran Binh Trong 4215
Pentacost Sun., B: Praying for the Spirit of Unity 18 Tháng 5 2015 John Tran Binh Trong 2443
6 Sun./ Easter, B: Remain in my love 07 Tháng 5 2015 John Tran BInh Trong 2869
4 Sun./ Easter, B: To know God is different from to know about Him. 23 Tháng 4 2015 John Tran Binh Trong 2650
2 Sun. / Easter, B: Forming a support group for faith keeping 09 Tháng 4 2015 John Tran Binh Trong 4625

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch