Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
18 Sun. / Ord. B: Looking for food that endures for eternal life 29 Tháng 7 2015 John Tran Binh Trong 2723
16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest 13 Tháng 7 2015 John Tran BInh Trong 2548
14 Sun. / Ord. B: Preception about God and religion is an obstacle to faith 01 Tháng 7 2015 John Tran Binh Trong 2569
12 Sun./ Ord., B: Trusting in God in all circumstances of life 16 Tháng 6 2015 John Tran Binh Trong 2601
Corpus Christi, B: Experiencing a miracle of the Eucharist 04 Tháng 6 2015 John Tran Binh Trong 4472
Pentacost Sun., B: Praying for the Spirit of Unity 18 Tháng 5 2015 John Tran Binh Trong 2694
6 Sun./ Easter, B: Remain in my love 07 Tháng 5 2015 John Tran BInh Trong 3141
4 Sun./ Easter, B: To know God is different from to know about Him. 23 Tháng 4 2015 John Tran Binh Trong 2884
2 Sun. / Easter, B: Forming a support group for faith keeping 09 Tháng 4 2015 John Tran Binh Trong 4854
Palm/Passion, B: Through the cross to the Resurrection 24 Tháng 3 2015 John Tran Binh Trong 2601

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch