Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
4 Sun. / Lent, B: God’s punishment is for healing 11 Tháng 3 2015 John Tran Binh Trong 2486
2 Sun. / Lent, B: What is rising from the death meant? 24 Tháng 2 2015 John Tran Binh Trong 2710
6 Sun./ Ord, B: Asking to be free from isolation physically and mentally 11 Tháng 2 2015 John Tran Binh Trong 2974
4 Sun. / Ord. B: Teaching with authority and conviction 28 Tháng 1 2015 John Tran Binh Trong 2785
2 Sun. / Ord. B: Responding and living one's vocation each day 14 Tháng 1 2015 John Tran Binh Trong 2564
Epiphany, B: Jesus has come to disturb people 02 Tháng 1 2015 John Tran Binh Trong 2932
Christmas, B: How does Jesus’ birth influence our lives? 23 Tháng 12 2014 John Tran Binh Trong 3198
3 Sun. / Adv. B: Seeking to find God in one’s situation 10 Tháng 12 2014 John Tran Binh Trong 2573
1 Sun. / Adv. B: Waiting in hope 27 Tháng 11 2014 John Tran BInh Trong 2764
This book ‘Chúa Nói Ta Đáp’, Năm B is dedicated to: 25 Tháng 11 2014 John Tran Binh Trong 2202

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch