Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
27 Sun./ Ord. A: Called to work in God’s vineyard 01 Tháng 10 2014 John Tran Binh Trong 2624
25 Sun. / Ord. A: Being satisfied with what one receives 16 Tháng 9 2014 John Tran Binh Trong 2564
23 Sun. / Ord. A.: To correct as Jesus taught 02 Tháng 9 2014 John Tran Binh Trong 2550
21 Sun. / Ord. A: 'I will build my Church upon this rock' 21 Tháng 8 2014 John Tran Binh Trong 4962
19 Sun. / Ord. A: Crying out to Jesus for help 06 Tháng 8 2014 John Tran Binh Trong 2602
17 Sun./ Ord. A: Wishing and choosing 23 Tháng 7 2014 John Tran Binh Trong 2463
15 Sun./ Ord. A: That the Word of God may bear fruit in one’s life 09 Tháng 7 2014 John Tran Binh Trong 3661
SS Peter and Paul, A: In honor of two great saints 26 Tháng 6 2014 John Tran Binh Trong 2539
Holy Trinity, A: With love, Jesus revealed the Blessed Trinity 12 Tháng 6 2014 John Tran Binh Trong 2478
Ascension, A: 'I am with you always until the endd of the age 29 Tháng 5 2014 John Tran Binh Trong 2559

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch