Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
3 Sun. / Adv. A: Should we look for another?  08 Tháng 12 2016 John Tran Binh Trong 2153
1 Sun. / Adv. A: Rise up 22 Tháng 11 2016 John Tran Binh Trong 2275
33 Sun. / Ord. A: Investing what God has given 11 Tháng 11 2014 John Tran Binh Trong 2968
All Souls, A: May the souls of the faithful departed rest in peace 29 Tháng 10 2014 John Tran Binh Trong 4518
29 Sun./ Ord. A: Repaying to Caesar and to God 15 Tháng 10 2014 John Tran BInh Trong 3677
27 Sun./ Ord. A: Called to work in God’s vineyard 01 Tháng 10 2014 John Tran Binh Trong 2848
25 Sun. / Ord. A: Being satisfied with what one receives 16 Tháng 9 2014 John Tran Binh Trong 2765
23 Sun. / Ord. A.: To correct as Jesus taught 02 Tháng 9 2014 John Tran Binh Trong 2778
21 Sun. / Ord. A: 'I will build my Church upon this rock' 21 Tháng 8 2014 John Tran Binh Trong 5173
19 Sun. / Ord. A: Crying out to Jesus for help 06 Tháng 8 2014 John Tran Binh Trong 2835

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch