Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
4 Sun. / Easter, A: Asking to remain in the sheepfold 02 Tháng 5 2017 John Tran Binh Trong 1586
2 Sun. / Easter A: Believing is to trust those trustworthy 25 Tháng 4 2017 John Tran BInh Trong 1522
Palm Sun. / A: Seeking to do God’s will 06 Tháng 4 2017 John Tran Binh Trong 1568
4 Sun. / Lent, A: Faith brings back eyesight 21 Tháng 3 2017 John Tran Binh Trong 1630
2 Sun. / Lent, A: Following Jesus to the mountain of soul 07 Tháng 3 2017 John Tran BInh Trong 1486
Ash Wed, A: Living the Spirit of Lent 27 Tháng 2 2017 Super User 1562
7 Sun. / Ord. A: To live according to the law of mercy 14 Tháng 2 2017 John Tran Binh Trong 1547
5 Sun / Ord. A: "How to be “the salt of the earth and the light of the world” 31 Tháng 1 2017 John Tran Binh Trong 1764
3 Sun / Ord. A: Asking to have a spirit of repentance for sin including the sin of division 17 Tháng 1 2017 John Tran BInh Trong 1685
Epiphany A: Seeking the one worthy of worship and praise 03 Tháng 1 2017 John Tran Binh Trong 1967

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch