Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
1 Sun. / Lent, A: ‘Lead us not into temptation’ 05 Tháng 3 2014 John Tran Binh Trong 3634
8 Sun. / Ord. A: Trusting in God's providential plan 26 Tháng 2 2014 John Tran Binh Trong 2951
6 Sun. / Ord. A: Living the spirit of the Law 13 Tháng 2 2014 John Tran Binh Trong 2679
4 Sun. / Ord. A: Living the Beatitudes 28 Tháng 1 2014 John Tran Binh Trong 6272
2 Sun / Ord. A: Recognizing one’s Catholic identity 16 Tháng 1 2014 John Tran Binh Trong 2792
Epiphany, A: Seeking the One worthy of worship and praise 02 Tháng 1 2014 John Tran BInh Trong 2840
4 Sun. / Adv. A: Seeking to find God in the solitude of soul 19 Tháng 12 2013 John Tran Binh Trong 3057
2 Sun./ Adv. A: Responding to John the Baptist’s call to repentance 05 Tháng 12 2013 John Tran Binh Trong 10192
About the author 30 Tháng 11 2013 Administrator 2660
Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’ to be published. 29 Tháng 11 2013 John Tran Binh Trong 2637

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch