Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Epiphany, A: Seeking the One worthy of worship and praise 02 Tháng 1 2014 John Tran BInh Trong 2610
4 Sun. / Adv. A: Seeking to find God in the solitude of soul 19 Tháng 12 2013 John Tran Binh Trong 2719
2 Sun./ Adv. A: Responding to John the Baptist’s call to repentance 05 Tháng 12 2013 John Tran Binh Trong 9898
About the author 30 Tháng 11 2013 Administrator 2440
Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’ to be published. 29 Tháng 11 2013 John Tran Binh Trong 2418

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch