Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
24 Sun. / Ord. A: To forgive in order to be forgiven 12 Tháng 9 2017 John Tran Binh Trong 1991
22 Sun. / Ord. A: Denying self and taking up one’s cross 29 Tháng 8 2017 John Tran Binh Trong 2108
20 Sun. / Ord. A: Saving grace comes to the gentiles 15 Tháng 8 2017 John Tran Binh Trong 1890
Transfiguration, A: Asking to contemplate the glory of God’s kingdom 02 Tháng 8 2017 John Tran Binh Trong 1705
16 Sun. / Ord. A: Coexisting with weeds among the wheat 18 Tháng 7 2017 John Tran Binh Trong 1958
14 Sun. / Ord. A: How to come to Jesus for refreshment 04 Tháng 7 2017 John Tran BInh Trong 1773
12 Sun./Ord. A: Do not be afraid 20 Tháng 6 2017 John Tran Binh Trong 2026
Corpus Christi, A: Whoever eats this bread will live forever 13 Tháng 6 2017 John Tran Binh Trong 1550
Pentecost, A: Obstacles to the activity of the Holy Spirit 30 Tháng 5 2017 John Tran Binh Trong 1515
6 Sun. / Easter, A: Believing in Jesus’ promise to send his Spirit 16 Tháng 5 2017 John Tran Binh Trọng 1596

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch