Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
14 Sun. / Ord. A: How to come to Jesus for refreshment 04 Tháng 7 2017 John Tran BInh Trong 961
12 Sun./Ord. A: Do not be afraid 20 Tháng 6 2017 John Tran Binh Trong 1102
Corpus Christi, A: Whoever eats this bread will live forever 13 Tháng 6 2017 John Tran Binh Trong 885
Pentecost, A: Obstacles to the activity of the Holy Spirit 30 Tháng 5 2017 John Tran Binh Trong 832
6 Sun. / Easter, A: Believing in Jesus’ promise to send his Spirit 16 Tháng 5 2017 John Tran Binh Trọng 891
4 Sun. / Easter, A: Asking to remain in the sheepfold 02 Tháng 5 2017 John Tran Binh Trong 872
2 Sun. / Easter A: Believing is to trust those trustworthy 25 Tháng 4 2017 John Tran BInh Trong 819
Palm Sun. / A: Seeking to do God’s will 06 Tháng 4 2017 John Tran Binh Trong 927
4 Sun. / Lent, A: Faith brings back eyesight 21 Tháng 3 2017 John Tran Binh Trong 920
2 Sun. / Lent, A: Following Jesus to the mountain of soul 07 Tháng 3 2017 John Tran BInh Trong 866

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch