Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
17 Sun./ Ord. A: Wishing and choosing 23 Tháng 7 2014 John Tran Binh Trong 2666
15 Sun./ Ord. A: That the Word of God may bear fruit in one’s life 09 Tháng 7 2014 John Tran Binh Trong 3905
SS Peter and Paul, A: In honor of two great saints 26 Tháng 6 2014 John Tran Binh Trong 2757
Holy Trinity, A: With love, Jesus revealed the Blessed Trinity 12 Tháng 6 2014 John Tran Binh Trong 2710
Ascension, A: 'I am with you always until the endd of the age 29 Tháng 5 2014 John Tran Binh Trong 2766
5 Sun. / Easter, A: Following Jesus: the way, the truth and the life 15 Tháng 5 2014 John Tran Binh Trong 2843
3 Sun / Easter, A: Recognizing God's presence 30 Tháng 4 2014 John Tran Binh Trong 2679
Easter Sun. A: Asking to rise in grace with the risen Christ 18 Tháng 4 2014 John Tran Binh Trong 2729
5 Sun. / Lent, A: Asking to rise with Jesus 03 Tháng 4 2014 John Tran Binh Trong 10038
3 Sun. / Lent, A: Asking for the living water 20 Tháng 3 2014 John Tran Binh Trong 3444

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch