Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 29 TN, B: Trật tự mới của Phúc Âm 13 Tháng 10 2015 Lm Nguyễn Hữu Thy 2097
CN 28 TN, B: Nguy cơ làm nô lệ cho tiền của 06 Tháng 10 2015 Lm Ngô Tôn Huấn 2036
CN 27 TN, B: Gia đình hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi 29 Tháng 9 2015 Lm Phạm Thanh Liêm SJ 2122
CN 26 TN, B: Đừng Ngăn Cản Người Ta! 22 Tháng 9 2015 Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb 1934
CN 25 TN, B: Theo Chúa phải khiêm nhường phục vụ 15 Tháng 9 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1969
CN 24 TN, B: Về phần con, con bảo Thầy là ai? 07 Tháng 9 2015 Lm Ignatio Trần Ngà 2060
CN 23, TN, B: Câm điếc thiêng liêng 31 Tháng 8 2015 Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP 1877
CN 21 TN, B: Chọn lựa: một hành vi không dễ 20 Tháng 8 2015 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1908
CN 20 TN, B: Muốn Sống Đời Đời Hãy Ăn Bánh Giêsu 12 Tháng 8 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1857
CN 19 TN, B: Bánh từ trời - nguồn sống đích thực 05 Tháng 8 2015 Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn, CsjB 1874

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch