Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Vũ Qunag Thành đã ra đi vĩnh viễn tại Sàigòn 07 Tháng 11 2018 TGM Long Xuyên 513
Lm Gabriel Lajeune (M.E.P.) đã từ trần tại Hồng Kông 07 Tháng 11 2018 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 532
Lm Vũ Tuấn Tú đã tạ thế tại Rạch Giá. 07 Tháng 11 2018 Giaophanlongxuyen.org 452
Lm Nguyễn Phi Vũ mới vĩnh biệt trần thế tại Bình Giả 31 Tháng 10 2018 Toà Gm Bà Rịa 442
Lm Nguyễn Văn Tin đã ra đi vĩnh viễn tại Nha Trang 25 Tháng 10 2018 Toà Gm Nha Trang 579
Lm Vũ Ngọc Châu đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Houston, Texas 22 Tháng 10 2018 Tang gia 429
Lm Phan Trung Nghĩa mới tạ thế tại Vĩnh Long 17 Tháng 10 2018 Toà Gm Vĩnh Long 464
Lm Lê Tấn Thành đã nhắm mắt lìa đời tại Chí Hoà 10 Tháng 10 2018 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 440
Lm Trần Phương đã ra đi vĩnh viễn tại Huế 26 Tháng 9 2018 Ban T.C. Tang Lễ TGP Huế 610
Lm Lê Đình Quế Minh mới nhắm mắt lìa đời tại Sài Gòn 26 Tháng 9 2018 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 640

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch