Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 18 TN, C: Cái tạm thời và cái bền vững 28 Tháng 7 2016 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 2680
CN 17 TN C: Nét đẹp lời cầu xin 19 Tháng 7 2016 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2539
CN 16 TN, C: Chọn điều tốt nhất 12 Tháng 7 2016 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2571
CN 15 C: Ai là người thân cận của tôi 04 Tháng 7 2016 Lm Giuse Nguyễn An Khang 2484
CN 14 TN, C: Ra đi loan báo Tin Mừng 28 Tháng 6 2016 An Phong 2806
CN 13 TN, C: Theo Chúa cũng lắm hạng người 21 Tháng 6 2016 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 2600
CN 12 TN, C: Bỏ mình và vác thập giá để đi theo Đức Giêsu 15 Tháng 6 2016 Jos.Vinc. Ngọc Biển 2584
CN 11 TN, C: Tội lỗi và Ơn thánh 07 Tháng 6 2016 Lm. Anphong Trần Đức Phương 2389
CN 10 TN, C: Biết chạnh lòng thương 01 Tháng 6 2016 Lm. Giuse Nguyễn Thành Long 2600
Lễ M & M Chúa, C: Tình yêu hy sinh trao ban chính mình 24 Tháng 5 2016 Lm Giuse Đỗ Đức Trí 2374

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch