Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 24 TN, C: Thiên Chúa giầu lòng thương xót 07 Tháng 9 2016 TGm Giuse Ngô Quang Kiệt 2716
CN 23 TN, C: Từ bỏ để tồn tại và tăng trưởng 29 Tháng 8 2016 Lm Inhaxiô Trần Ngà 2977
CN 22 TN, C: Khiêm tốn và vô vị lợi 23 Tháng 8 2016 Lm. GB. Trần Văn Hào 3025
CN 21 TN, C: Vào khung cửa hẹp 16 Tháng 8 2016 TGM Giuse Ngô Quang Kiệt 2763
CN 20 TN, C: Bình an chỉ có khi sự thật lên ngôi 09 Tháng 8 2016 Lm. Giuse Vinc. Ngọc Biển 2641
CN 19 TN, C: Linh đạo lữ hành 04 Tháng 8 2016 Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm 4111
CN 18 TN, C: Cái tạm thời và cái bền vững 28 Tháng 7 2016 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 2982
CN 17 TN C: Nét đẹp lời cầu xin 19 Tháng 7 2016 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2897
CN 16 TN, C: Chọn điều tốt nhất 12 Tháng 7 2016 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 2856
CN 15 C: Ai là người thân cận của tôi 04 Tháng 7 2016 Lm Giuse Nguyễn An Khang 2800

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch